OBCHODNÍ PODMÍNKY

společnosti

LeadX Group s.r.o. 

IČO: 035 51 369, se sídlem Jankovcova 1569/2c, Holešovice, 170 00 Praha 7, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 233589, je registrována u České národní banky, jakožto samostatný zprostředkovatel spotřebitelského úvěru, zapsaného v registru vedeném Českou národní bankou, který je veřejně dostupný na webových stránkách https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/JERRS.WEB09.DIRECT_FIND?p_lang=cz (dále jen „Zprostředkovatel“)

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) Zprostředkovatele upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „Občanský zákoník“) a zákonem č. 257/2016 Sb., zákon o spotřebitelském úvěru, v účinném znění (dále jen „ZOSU“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti s prezentací nabídek poskytovatelů spotřebitelských úvěrů (dále jen „Poskytovatelé Spotřebitelského Úvěru“)  ze strany Zprostředkovatele vůči třetím osobám - návštěvníkům internetové stránky www.kreditnirevoluce.cz (dále jen „Web“). Součástí Webu je specifický software (dále jen „Software“) umožňující prezentaci daných finančních produktů a zpracování osobních údajů uživatelů Webu (dále jen „Uživatelé“) za účelem zprostředkování spotřebitelského úvěru (dále jako „Služba Zprostředkování“).

 2. Tyto Obchodní podmínky dále upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti se službami Zprostředkovatele poskytovanými prostřednictvím Webu, v jejichž rámci Zprostředkovatel umožňuje Uživatelům Webu v případě jejich zájmu o služby poskytované níže uvedenými subjekty zajistit předání kontaktních informací Uživatele:

 1. pojišťovacím zprostředkovatelům oprávněným zprostředkovat pojištění nebo zajištění v souladu se zákonem č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, v účinném znění (dále jen „Pojišťovací zprostředkovatel“), nebo pojišťovnám či zajišťovnám (dále jen „Pojistitel“) za podmínek stanovených těmito Obchodními podmínkami; zde,
 2. dodavatelům energií ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) nebo subjektům zprostředkujícím uzavírání smluv s dodavateli energií, zde,

 3. telefonním operátorům, včetně tzv. virtuálních mobilních operátorů, nebo subjektům zprostředkujícím telefonní tarify u jednotlivých operátorů, zde.

(dále jen „Služba Předání Kontaktu“)

 1. Tyto Obchodní podmínky upravují práva a povinnosti Zprostředkovatele a Uživatelů při užívání Webu a Softwaru a při poskytování služeb Zprostředkovatele prostřednictvím Webu.

 2. Znění Obchodních podmínek může Zprostředkovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek.

 3. Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

 1. ZPROSTŘEDKOVÁNÍ SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU

 1. Zprostředkovatel v rámci Webu prezentuje nabídky Poskytovatelů Spotřebitelského Úvěru, u kterých je Zprostředkovatel oprávněn vykonávat zprostředkování spotřebitelského úvěru, a tedy ověřit možnost získání spotřebitelského úvěru. Za tímto účelem předává Uživatel Zprostředkovateli své osobní údaje. Vyjádření zájmu Uživatele o zprostředkování spotřebitelského úvěru bude odesláno všem Poskytovatelům Spotřebitelského Úvěru uvedeným v seznamu všech Poskytovatelů Spotřebitelského Úvěru, který je uveden v rámci Webu.

 2. Zprostředkovatel dává k dispozici relevantní informace související s nabízeným spotřebitelským úvěrem, nicméně konečné rozhodnutí o uzavření smluvního vztahu s Poskytovatelem Spotřebitelského Úvěru je vždy učiněno Uživatelem.

 3. Zprostředkovatel při poskytování Služby Zprostředkování zastupuje Poskytovatele Spotřebitelského Úvěru, neuzavírá tedy smlouvu o zprostředkování spotřebitelského úvěru s Uživateli ve smyslu ZOSU.

 4. Zprostředkovatel neposkytuje radu ve smyslu ustanovení § 85 ZOSU.

 5. Zprostředkovatel nepobírá odměnu nebo pobídku za Zprostředkování spotřebitelského úvěru od Uživatele a od finanční instituce či třetí osoby zároveň, a jeho odměna je kryta dohodou s Poskytovateli Spotřebitelského Úvěru.

 6. Uživatel má právo si vyžádat údaje o výši provize, kterou Poskytovatel Spotřebitelského Úvěru v souvislosti se zprostředkováním spotřebitelského úvěru poskytuje Zprostředkovateli v případě, že jde o spotřebitelský úvěr na bydlení, není-li již uvedena v rámci Webu, resp. stanoveno, že bude později uvedena v předsmluvních informacích poskytnutých podle ustanovení § 94 ZOSU.

 7. Informace o konkrétním spotřebitelském úvěru jsou v rámci Webu poskytovány přímo konkrétním Poskytovatelem Spotřebitelského Úvěru, a následně jsou Poskytovatelem Spotřebitelského Úvěru dále poskytovány před uzavření příslušné smlouvy již v rámci komunikace mezi Poskytovatelem Spotřebitelského Úvěru a Uživatelem. Zde může za zvláštních podmínek Poskytovatele Spotřebitelského Úvěru vystupovat Zprostředkovatel jako zástupce Poskytovatele Spotřebitelského Úvěru.

 8. Zájem o konkrétní spotřebitelský úvěr je realizován tak, že Uživatel platně odešle elektronický formulář dostupný na Webu, ve kterém Uživatel vyplní požadované údaje (dále jen “Údaje”), přičemž před odesláním Údajů je Uživateli umožněno zkontrolovat a měnit Údaje, a to i s ohledem na možnost Uživatele zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do elektronického formuláře. Uživatel odešle Údaje kliknutím na tlačítko „odeslat žádost“. Po odeslání Údajů již Uživatel nemůže měnit ani opravovat Údaje, které vložil do elektronického formuláře. Odeslané Údaje uvedené v elektronickém formuláři jsou Zprostředkovatelem považovány za správné.

 9. Odesláním žádosti dle předchozího článku je uzavřena smlouva o poskytnutí Služby mezi Uživatelem a Zprostředkovatelem (dále jen „Smlouva o poskytnutí Služby“).

 10. Potvrzením „odeslat žádost“ Uživatel stvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na Obchodní podmínky je Uživatel dostatečným způsobem upozorněn před využitím Služby Zprostředkování a má možnost se s nimi seznámit. Uživatel má rovněž možnost se seznámit s informacemi o zpracování svých osobních údajů na Webu v rámci Služby Zprostředkování.

 11. Uživatel výslovně souhlasí s tím, aby Služba Zprostředkování byla poskytnuta, resp. zahájeno její poskytování, před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy dle ustanovení § 1829 Občanského zákoníku.

 1. SLUŽBA PŘEDÁNÍ KONTAKTU

 1. Zprostředkovatel dále prostřednictvím Webu poskytuje Službu Předání Kontaktu, v jejímž rámci umožňuje na základě přání Uživatele předat kontaktní údaje Uživatele v níže specifikovaném rozsahu poskytovatelům nebo zprostředkovatelům služeb uvedených v čl. 1.2 těchto Obchodních podmínek v oblasti služeb zvolené Uživatelem (dále jen „Další služby“) za podmínek uvedených dále.
 2. Uživatel je oprávněn zvolit si oblast Dalších služeb, o které má zájem, a ve vztahu ke kterým má být Služba Předání Kontaktu poskytnuta. Zprostředkovatel umožňuje Službu Předání Kontaktu ve vztahu k Dalším službám, které jsou vždy uvedeny v rámci Webu.

 3. Uživatel bere na vědomí, že Zprostředkovatel v rámci Služby Předání Kontaktu pouze v obecné rovině zjistí zájem Uživatele o některou z Dalších služeb a předá kontakt Uživatele příslušným subjektům, které Další služby poskytují nebo zprostředkují, a mají k tomu příslušná oprávnění, jsou-li tato právním řádem vyžadována. Zprostředkovatel žádným způsobem Uživatelům nevybírá ani nedoporučuje konkrétní produkty nebo služby spadající do Dalších služeb, nebo jiné bližší parametry Další služby, ani si za účelem Služby Předání Kontaktu nezjišťuje o Uživatelích jiné než kontaktní údaje a údaj o obecném zájmu o Další službu. Zprostředkovatel sám Další služby v žádném případě sám neposkytuje. Zprostředkovatel není Pojišťovacím zprostředkovatelem ani Pojistitelem.

 4. Uživatel vyjadřuje zájem o Službu Předání Kontaktu v rámci Webu, konkrétně reakcí na nabídku Zprostředkovatele umístěné na Webu (v rámci elektronického formuláře ke Službě Zprostředkování, nebo jinde na Webu).

 5. Pro účely Služby Předání Kontaktu Uživatel Zprostředkovateli poskytuje své kontaktní informace v rozsahu jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo. Pro poskytnutí těchto informací a projevení zájmu o Službu Předání Kontaktu se uplatní články 2.8 až 2.11 těchto Obchodních podmínek obdobně. Smlouva o poskytnutí Služby pro účely těchto Obchodních podmínek zahrnuje i smlouvu mezi Uživatelem a Zprostředkovatelem o Službě Předání Kontaktu.
 1. UŽÍVÁNÍ WEBU

 1. Zprostředkovatel provozuje Web bezúplatně, s tím, že nevzniknou žádné náklady na dodání služeb Zprostředkovatele ani jiné dodatečné náklady či platby.

 2. Uživatel bere na vědomí, že Web nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Zprostředkovatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob

 1. UŽIVATELSKÁ A MAJETKOVÁ PRÁVA K SOFTWARU

 1. Software je autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v účinném znění (dále jen „autorský zákon“).  
 2. Zprostředkovatel v rámci Služby Zprostředkování nebo Služby Předání Kontaktu poskytuje Uživateli oprávnění k výkonu práva Software užít (licenci) v podobě, v jaké je dostupný v tom kterém konkrétním čase na Webu. Licence se poskytuje jako nevýhradní, na dobu aktuálního využití Software v rámci Webu, výhradně pro účely užití Webu v souladu s těmito Obchodními podmínkami, a výhradně tomu odpovídajícím způsobem. Licence se poskytuje pro území České republiky. Uživatel není oprávněn poskytnout podlicenci třetím osobám, ani postoupit licenci na třetí osobu

 3. Uživatelům je licence dle tohoto článku Obchodních podmínek poskytována bezplatně.

 4. Uživatel není oprávněn do Softwaru jakkoli zasahovat nebo ji měnit a spojit ji s jiným dílem, zařadit ji do díla souborného. Uživatel není oprávněn vytvářet jakékoli rozmnoženiny Softwaru.

 5. Uživatel bere na vědomí, že Software je poskytován v režimu software as a service, a tedy že neobdrží žádnou kopii Softwaru, a Software může užívat pouze využitím dálkového přístupu prostřednictvím Webu, a to konkrétními omezenými způsoby užití dle těchto Obchodních podmínek. Náklady na zajištění přístupu k Softwaru (zejména poplatky za internetové připojení) nese Uživatel.

 6. Podmínky užívání Softwaru se obdobně použijí i na jiné nehmotné statky zpřístupněné Zprostředkovatelem v rámci Webu (zejm. grafika, ochranné známky apod.).  

 7. Uživatel a Zprostředkovatel vylučují veškeré zákonné licence či volná užití ve prospěch Uživatele, které je možné dohodou stran vyloučit.

 1. UKONČENÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽBY

 1. Služba je Uživateli poskytována jako jednorázová, a je tedy ukončena

 1. v případě Služby Zprostředkování předáním žádosti Uživatele Poskytovatelům Spotřebitelského Úvěru,

 2. v případě Služby Předání Kontaktu předáním žádosti Uživatele poskytovatelům nebo zprostředkovatelům uživatelem zvolených Dalších služeb.

 1. Uživatel má právo se kdykoli rozhodnout Službu Zprostředkování nebo Službu Předání Kontaktu již opětovně nevyužít. Poskytnutím jednorázové Služby Zprostředkování nebo Služby Předání Kontaktu dochází automaticky k ukončení Smlouvy o poskytnutí Služby.

 2. Uživatel, který je spotřebitelem, bere na vědomí, že nemá právo odstoupit od Smlouvy o poskytnutí Služby podle ustanovení § 1829 Občanského zákoníku, neboť mu byla Služba Zprostředkování nebo Služba Předání Kontaktu poskytována s jeho výslovným souhlasem před uplynutím lhůty k odstoupení od Smlouvy o poskytování Služby (ustanovení § 1837 odst. 1 písm. a) Občanského zákoníku).

 3. Uplatňování reklamací vůči nefunkčnosti Webu a činnosti Zprostředkovatele je možné na základě reklamačního řádu dostupného zde.

 4. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se v dalším řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925 Občanského zákoníku).

 1. OSOBNÍ ÚDAJE

 1. Zpracování osobních údajů uváděných v žádosti Uživatele (elektronickém formuláři na Webu) je nezbytné pro plnění Smlouvy.

 2. Uživatelem se může kdykoliv zde seznámit s informacemi o zpracování svých osobních údajů Zprostředkovatelem.

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Právní vztahy Uživatele a Zprostředkovatele výslovně neupravené těmito Obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a ZOSU.

 2. Pokud vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

 3. Uživatel má právo na mimosoudní řešení sporů se Zprostředkovatelem v souladu s ustanovením § 20d a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v účinném znění, a to prostřednictvím finančního arbitra (www.finarbitr.cz) v souladu se zákonem č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, v účinném znění. Lze využít rovněž platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr. Kontaktním místem dle nařízení EU č. 524/2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line je Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů

 4. Zprostředkovateli může být doručováno na adresu elektronické pošty info@leadxgroup.cz nebo na tuto adresu Zprostředkovatele pro doručování prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb: LeadX Group s.r.o., Jankovcova 1569/2c, Holešovice, 170 00 Praha 7. Účinky doručení nastávají doručením na adresu elektronické pošty jakožto i doručením prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb.
 5. Smlouva o poskytnutí Služby je uzavírána v českém jazyce. Údaje o vyjádření souhlasu s těmito podmínkami jsou archivovány Zprostředkovatelem v elektronické formě. Přístup k archivovaným Smlouvám o poskytnutí Služby má výlučně Zprostředkovatel, resp. jeho sub-dodavatelé.

 6. Zprostředkovatel není vůči Uživatelům vázán žádným kodexem chování podnikatele ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.

 7. Je-li některé ustanovení Obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

 8. Změny a doplňky Smlouvy o Službě vyžadují písemnou formu.

 9. Smluvní strany vylučují použití ustanovení § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku.

 10. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 05. 04. 2019