INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost LeadX Group s.r.o., IČO: 035 51 369, se sídlem Jankovcova 1569/2c, Holešovice, 170 00 Praha 7, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 233589 (dále jen „Zprostředkovatel“) jakožto správce osobních údajů a samostatný zprostředkovatel spotřebitelského úvěru, zapsaný v registru vedeném ČNB veřejně dostupném na webové stránce https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/JERRS.WEB07.INTRO_PAGE?p_lang=cz, si tímto dovoluje informovat o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů uživatele (dále jen „Uživatel“) webu www.kreditnirevoluce.cz (dále jen „Web“) umožňující prezentaci finančních produktů a zpracování osobních údajů uživatelů Webu za účelem zprostředkování spotřebitelských úvěrů (dále jen „Služba Zprostředkování“), jakož i službu předání kontaktních informací uživatelů v případě vyjádření jejich obecného zájmu o poskytnutí dalších služeb poskytovaných nebo zprostředkovaných subjekty odlišnými od Zprostředkovatele v oblasti pojištění, energetiky a telefonních tarifů (dále jen „Služba Předání Kontaktu“)

Součástí jsou i informace o rozsahu práv Uživatele v souvislosti s tímto zpracováním.

Pro jakékoli otázky týkající se ochrany soukromí a uplatňování Vašich práv využijte tento kontakt:

Kontaktní osoba:         Jiří Nechvilka

Telefonní číslo:                723300230

Elektronická adresa:        jiri.nechvilka@leadxgroup.cz

 1. Za jakým účelem zpracováváme osobní údaje?

 1. Uzavření smlouvy a její plnění

Osobní údaje zpracováváme za účelem poskytnutí Služby Zprostředkování, přičemž obsahem Služby Zprostředkování je zejména poskytování informací o spotřebitelských úvěrech a jednorázového ověření možnosti takový úvěr získat. Primárně tedy zpracováváme osobní údaje Uživatelů – fyzických osob, abychom jim mohli poskytovat naši Službu Zprostředkování. Zpracováváme identifikační údaje (jméno, příjmení), kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mail, PSČ), uživatelské jméno a heslo a osobní údaje vzniklé v rámci poskytování Služby Zprostředkování.

Osobní údaje můžeme zpracovávat i za účelem poskytnutí Služby Předání Kontaktu, přičemž obsahem této služby je zejména jednorázové předání Vašich kontaktních informací a údaje o zájmu o Vámi obecně specifikované služby jiného subjektu v oblasti pojišťovnictví, energetiky nebo telefonních tarifů subjektu oprávněnému poskytovat nebo zprostředkovat tyto služby. Primárně tedy zpracováváme osobní údaje Uživatelů – fyzických osob, abychom jim mohli poskytovat naši Službu Předání Kontaktu. Zpracováváme kontaktní údaje (jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mail), obecný údaj o Vámi vyjádřeném zájmu o poskytnutí obecně vymezených služeb jiného subjektu, a osobní údaje vzniklé automatizovaně v rámci poskytování Služby Předání Kontaktu.

K poskytnutí souhlasu s podmínkami Služby Zprostředkování i Služby Předání Kontaktu dochází elektronickou formou, tedy za tímto účelem sbíráme data pro identifikaci smluvní strany při provedení uzavření, abychom měli časové razítko pro důkaz souhlasu s konkrétními podmínkami.

Zpracování těchto údajů je povinné, bez nich není možné poskytnout Službu Zprostředkování nebo Službu Předání Kontaktu.

 1. Oprávněné zájmy

V odůvodněných případech zpracováváme osobní údaje i za účelem ochrany našich zájmů, typicky v případě právních sporů, řízení před soudem apod. Zde musíme prokazovat, že jsme při poskytování Služby Zprostředkování a Služby Předání Kontaktu jednali v souladu s právními předpisy.

Za účelem ochrany našich oprávněných zájmů (zejména zjištění, jak je Web využíván, a k jeho zlepšování) sbíráme údaje o využití i chování našich Uživatelů pomocí tzv. logování a trackování činnosti na internetových stránkách www.kreditnirevoluce.cz. 

Za účelem poskytování Služby Zprostředkování zpracováváme i data získaná z veřejných zdrojů jakými jsou obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, aplikace ARES Ministerstva financí, Centrální evidence exekucí https://www.ceecr.cz/), insolvenční rejstřík (dotazem na  https://isir.justice.cz/), (dále jen „Veřejné registry“). Účelem je zde ověření si Vaší identity a zároveň využití dat k posouzení rizikovosti poskytnutí Vašich údajů příslušnému poskytovateli spotřebitelského úvěru. V případě Služby Předání Kontaktu si žádné další údaje nad rámec těch, které nám za účelem Služby Předání Kontaktu poskytnete v rozsahu uvedeném v odstavci 1.1 nezjišťujeme.

 1. Zákon

Často nám zpracování osobních údajů ukládá i zákon, např. zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, které dané předpisy přikazují.

 1. Zasílání informací a novinek o našich službách či výrobcích (obchodních sdělení)

U Uživatelů, u kterých jsme získali e-mail anebo telefon v souvislosti s našimi službami, zpracováváme tyto osobní údaje za účelem zasílání informací a novinek o našich službách i produktech. V případě, že nechcete tyto zprávy dostávat, máte možnost se kdykoli zdarma odhlásit. Způsob bude vždy uveden v rámci takového sdělení. V případě, že tyto zprávu vůbec nechcete dostávat, kontaktujte nás na jiri.nechvilka@leadxgroup.cz.

1.5 Souhlas

Pro možnost sjednání spotřebitelského úvěru a v souladu s podmínkami dílčích Poskytovatelů a Zprostředkovatelů spotřebitelského úvěru na základě Vašeho dobrovolného souhlasu zpracováváme rodné číslo a další údaje týkající se především finanční situace Uživatele. Bez těchto údajů není u většiny Poskytovatelů spotřebitelského úvěru možné vyhodnotit, zda může být Uživatel příjemcem spotřebitelského úvěru. Neposkytnutí souhlasu může mít za následek, že žádný Poskytovatel spotřebitelského úvěru spotřebitelský úvěr nenabídne. Souhlas a jeho podmínky jsou upraveny zde a zde.

 1. Od koho osobní údaje dostáváme

Osobní údaje získáváme v prvé řadě od Vás. Jste povinni nám poskytovat pouze přesné údaje a pokud se Vaše osobní údaje změní, musíte údaje aktualizovat.

Kromě toho zpracováváme v případě Služby Zprostředkování osobní údaje z Veřejných registrů a údaje, kterou vzniknou Vaší aktivitou v rámci Webu (logování).

 1. Komu osobní údaje předáváme?

Vaše osobní údaje v rámci Služby Zprostředkování předáváme všem poskytovatelům zprostředkovatelům spotřebitelského úvěru, kteří jsou uvedeni v seznamu, jehož aktuální znění naleznete zde.

Vaše osobní údaje v rámci Služby Předání Kontaktu předáváme dle Vašeho výběru oblasti služeb (pojišťovací, energie, telefonní tarify) subjektům poskytujícím tyto služby nebo produkty nebo tyto služby nebo produkty zprostředkující. Jejich seznamy dle příslušných oborů jsou dostupné zde.

Pro zpracování osobních údajů Uživatele využíváme následující zpracovatele:

 1. Jak osobní údaje zpracováváme?

Osobní údaje Uživatele jsou zpracovávány v elektronické podobě automatizovanými prostředky, a to konkrétně prostřednictvím webu www.kreditnirevoluce.cz, služby Lead Agent, popř. výše uvedenými zpracovateli pro výše stanovené účely.

Osobní údaje Uživatele mohou být zpracovány i manuálně a mohou při tom vystupovat naši zaměstnanci či jiné osoby pro nás pracující, a to mimo jiné za účelem odstraňování chyb, nepřesností apod.  Tyto osoby však mohou zpracovávat osobní údaje pouze za podmínek a v rozsahu výše uvedeném a jsou vázány povinností zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů.

Osobní údaje zpracováváme vždy v souladu s příslušnými právními předpisy a zajišťujeme jim náležitou péči a ochranu. Staráme se, abyste v důsledku užívání Webu neutrpěli újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti. V souvislosti s užíváním Webu Vás chráníme i před neoprávněným zasahováním do Vašeho soukromého a osobního života.

 1. Jak dlouho zpracováváme osobní údaje?

Osobní údaje uchováme po dobu poskytování Služby Zprostředkování (tedy po dobu jednorázového předání údajů poskytovatelům spotřebitelského úvěru) nebo po dobu poskytování Služby Předání Kontaktu (tedy po dobu jednorázového předání údajů poskytovatelům nebo zprostředkovatelům Vámi vybraných služeb).

I poté jsme však oprávněni nadále zpracovávat osobní údaje, jejichž zpracování je nezbytné k těmto účelům:

 1. Právní předpisy

Osobní údaje zpracované z titulu zákonných povinností zpracováváme ve lhůtách stanovenými těmito zákony.

 1. Oprávněné zájmy

Osobní údaje zpracováváme rovněž pro ochranu našich oprávněných zájmů, tj. obrana před případnými nároky našich zákazníků, a to i před soudem (např. po dobu běhu příslušných promlčecích lhůt, která může být v České republice až 15 let od vniku relevantní události).  V této souvislosti Zprostředkovatel zpracovává Vaše identifikační údaje (jméno a příjmení) a kontaktní údaje (e-mail, telefon), údaje o užívání Webu (obsah smlouvy s Vámi, informace o jejím plnění) a informace o logování v rámci Webu. Typicky je tato doba 5 let od ukončení poskytování služby..

 1. Zasílání obchodních sdělení

Obchodní sdělení zasíláme, dokud se neodhlásíte. Tato možnost je uvedena v rámci každého sdělení a je zdarma. Zároveň můžete kdykoli napsat na e-mail uvedený výše, že si nepřejete žádná sdělení dostávat.

Osobní údaje zpracované dle odst. 5.1 až 5.3 nemůžeme smazat v případě žádosti Uživatele, neboť nejsou zpracovány na základě souhlasu. Vždy však na základě Vaší žádosti posoudíme, zda dané údaje již není nutné zpracovávat.

 1. Souhlas

Osobní údaje zpracované na základě souhlasu jsou zpracovány v souladu se zněním daného souhlasu (viz odkazy výše).

 1. Jaká máte práva?

V prvé řadě máte právo nás požádat o přístup k Vašim osobním údajům včetně vyhotovení kopie všech Vašich osobních údajů.

Vždy Vás budeme informovat o:

 1. účelu zpracování osobních údajů,
 2. osobních údajích, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji,
 3. povaze automatizovaného zpracování včetně profilování a informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů,
 4. příjemci, případně kategoriích příjemců,
 5. plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby,
 6. veškerých dostupných informací o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od Vás.

Mezi Vaše další práva patří

 1. požádat nás o vysvětlení,
 2. požadovat, abychom odstranili vzniklý stav, zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění, omezení zpracování nebo likvidaci osobních údajů (právo být zapomenut),
 3. požadovat osobní údaje, které se Vás týkají ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a předat tyto údaje jinému správci, aniž bychom tomu jakkoli bránili,
 4. podat dotaz, resp. stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů,
 5. vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají.
 1. Jak Vaše osobní údaje chráníme

Vaše údaje chráníme. K tomu slouží následující prostředky zabezpečení:

Antivirové ochrany, firewally, šifrování, autorizační údaje, zálohování, fyzické prostředky ochrany.